گواه بر تأکيد آن، روايت محمد بن مسلم از امام ابوجعفر باقرعليه السلام مي‏باشد. به کتاب‏هاي «کافي» و «وافي» [۱] در اين باره مراجعه و دقت شود.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)
———————————————————————————————————————
[۱] کافي، ۴۲۲:۳؛ الوافي، ۱۱۴۹:۸.