از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
سید بحرینی از ابوجعفر روايت کرده که از براى من مولودى شد و به آن حضرت نوشتم و اذن خواستم که او را در روز هفت يا هشت تطهير نمايم؛ يعنى سر او را بتراشم و او را ختنه نمايم. جواب بيرون آمد که او بميرد و عوض ديگرى و ديگرى عطا شود اول را احمد نام کنى و دوم را جعفر و چنان واقع گرديد. پس زنى را در پنهان تزويج نموده و با او آمیزش کردم و دخترى زائيد مغموم شده شکايت کردم جواب آمد که: چهار سال زياده نماند و چنين شد پس بيرون آمد که خدا مدارا مي نمايد و شما عجله داريد.

مؤلف گويد: معجزاتى که به دست سفراء جارى شده بسيار است و ما باين عدد اقتصار کرديم زيرا کسى که ملازمان او مصدر بعض اين امور شدند انکار امامت او کار مردمان دل کور باشد فمن لم يجعل الله له نورا من نور و العاقل يکفيه الاشاره و الى الله تصير الامور.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)