داستانک فلسفی (آتش!)
قرآن را می خواند: خداوند به آتش دستور داد: “بر ابراهیم سر و سلامت باش!”
كتاب خودش را گشود: تغییر ماهیّت محال است! مثال: ذات آتش سوزندگی است هرگز انقلاب ماهیّت صورت نمی گیرد!
جنگ درون امانش نداد. عاقبت دست ذهن را از آن دستگیره ی تصورّی بشری رها کرد و نفس راحتی کشید. ازاد شد و خواند: ” خدا بر هر کاری تواناست. ” آتش را سرد و سلامت می کند تا ابراهیم نسوزد، برندگی کارد تیز را می گیرد تا اسماعیل ذبح نشود!
پس دست خدا همواره در کار است. او بر هر کار تواناست!