داسنانک فلسفی (زلزله)
چه لحظه ی سختی است! مادر خود را از زیر آوارها به سختی است بیرون می کشد امّا فریاد کودکش را می شنود که کمک می خواهد ولی کاری از دست او ساخته است. خودش هم درد می کشد. پدر که فضای باز حیاط به طرف خانه ی ویران شده می دود و با خود می گوید: خدایا زن و فرزندم چه شدند!

جسم مجروح همسر را کنار انباشته های خاک می بیند که به سر می رند و می گرید که وای پسرم! پدر و مادر کنار انبوه خاک ایستاده اند و فرزند را صدا می زنند که به زودی کمک می رسد و تو را از زیر خاک بیرون می آوریم؛ ولی صدا، آرام آرام بی جوهر می شود و برای همیشه خاموش می گردد.
پدر پرخاش می کند که خدایا چرا تنها فرزندم را از من گرفتی؟ برای چه زلزله را فرستادی؟ تو می توانستی زمین را از حرکت و اضطراب نگه داری!
چند روز بعد که کاسته شدن مصیبت به او و همسر اجازه می دهد که بهتر بینیدند؛ به یادشان می افتد که در ژاپن نیز زلزله های بسیار مهیبت رخ می دهد، ولی تنها خانه ها فقط تکان می خورد. زیرا پایه ها را استوار ساخته اند. مگر آنان نیز انسان نیستند! و به یاد می آورد در پای وعظ واعظ پارسای شهر بارها شنیده بود که در خطاب به جوانان، زنان و مردان آبادی می گفت: ای مردم! پیامبر خدا فرموده اند: «اذا ظهرت الفاحش کانت الرجفه» (ارشاد القلوب ۱: ۵۷) «آشکار شدن فحشا نتیجه اش زلزله است.» زنان و دختران مسلمان که تحت تربیت آیین مقدس پیامبر پاک خدا قرار دارند باید از فرجام کار خویش بهراسند! هرزگی و بی بند باری عاقبت سهمگینی دارد. قوم لوط در پی هرزگی همه به عذاب الهی نابود شدند و …
پدر با خود حدیث نفس می کند: آری آن مرد پارسا و خدا پرست بارها به ما هشدار داد که نگاه به این فیلم های فساد ماهواره ای و دست به دست شدن cd های مبتذل و مراجعه به سایت های هرزه و … عاقبت بدی را به دنبال دارد! هرزگی در هر آیین آسمانی بلکه آیین های بدوی محکوم است. اگر به قهر الهی گفتار شدیم تاوان کارهای زشت خود ماست و …
قطرات اشک از گوشه ی چشمانش سرازیر می شود و آرام آرام صدا هق هق گریه همه ی اطرافیان را به او متوجه می کند.
او با صدای پر غم می گوید: آری خدایا به خود بد کردیم! از گناهان ما در گذر و ما و جوانان ما را زیر سایه پر مهر پیامبرت و وصی بر حق او حضرت صاحب الزمان نگه دار!