از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام پيرو ساختن هواي نفس بر هدايت است. در سخنان امير المؤمنين علي ‏عليه السلام در وصف امام قائم‏ عليه السلام آمده: او هواي نفس را مطيع و تابع هدايت مي ‏کند، هرگاه مردم هدايت را معطوف هوي و هوس نمايند، و رأي و نظر را پيرو قرآن مي‏ گرداند در حالي که مردم قرآن را تابع هواي نفس قرار داده باشند. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————————
[۱] بحار الانوار: ۱۳۰:۵۱.