از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام تمام شدن امر [دين] به آن حضرت‏ است. در کتاب توحيد شيخ صدوق به سند خود از حضرت رضا عليه السلام در تفسير حروف الفبا آمده: و تاء: تمام شدن امر به قائم آل محمد عليهم السلام است. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
———————————————————————————–
[۱] التوحيد: ۲۳۳.