همّ و اندوه آن جناب به خاطر ضعف و ناتواني اهل اسلام و به ترديد افتادن دل‏هاي مردم و گناهاني که مرتکب مي ‏شويم و اصراري که بر معاصي داريم مي ‏باشد، چنان‏که اين امر از بعضي توقيعات آن حضرت معلوم مي ‏شود، که موجب لزوم دعا براي برطرف شدن اندوه آن بزرگوار بر خاصّ و عامّ مي ‏باشد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)