۱- حديث امان به روايت سلمة بن الاکوع؛ آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
آن را حفّاظ: مسدد، و ابن أبي شيبة، و أبوأحمد الفرضي، و أبوعمرو بن أبي عرزة، و أبو يعلى موصلي، و أبوالقاسم طبراني، و ترمذي، و محب الدین طبري، و ابن عساكر، و جمع دیگری از طريق سلمة بن الأكوع به صورت مرفوع نقل کرده اند که پیامبر خدا فرمودند: «النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأمتي.» ستارگان امان اهل آسمان هستند و اهل بیت من امان اهل زمین.
عزيزي در السراج ۳: ۴۱۶ در هنگام شرح این روایت می نگارد: پیامبر منظورش از اهل بیتش علمای ایشان هستند، و احتمال هم دارد که مطلق اهل بیت مورد نظر باشد چرا که خداوند متعال دنیا را به خاطر آن حضرت صلى الله عليه و (آله و) سلم آفریده است و ادامه دنیا به وجود اهل بیت آن حضرت می باشد.  حفني گوید: و أهل بيتي یعنی ذريتي، پس به سبب وجود ایشان بلا از امّت برداشته می شود …

۲- حديث امان به روايت آنس بن مالک آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
إمام حنابلة أحمد بن حنبل در مسند خود به إسنادش از طريق أنس بن مالك به طور مرفوع نقل می کند: «النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، و أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي، ذهب أهل الأرض.» (أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة ٢: ٨٣٥ ح ١١٤٥). ستارگان امان برای اهل آسمان هستند پس هرگاه ستارگان از میان بروند اهل آسمان از میان می روند و اهل بیت من امان اهل زمین اند پس هرگاه اهل بیت من از میان بروند زمین از میان خواهد رفت.
پس گوید: همانا خداوند زمین را به خاطر پیامبر صلى الله عليه و (آله و) سلم آفرید پس دوام آن به دوام اهل بیت و عترت آن حضرت صلى الله عليه و (آله و) سلم است.
و این حدیث در ينابيع المودّة ١: ٧١ ح ١ عن عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» نقل شده است.
۳- حديث امان به روايت علی علیه السلام آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
أحمد از طريق علي عليه السلام به طور مرفوع نقل می کند که فرمود: «النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض.» ستارگان امان اهل آسمان هستند و اهل بیت من امان اهل زمین اند پس هرگاه اهل بیت من بروند زمین از میان می رود.
۴- حديث امان به روايت ابن عبّاس؛ آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
آن را حاكم از طريق ابن عباس به طور مرفوع نقل کرده است: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، و أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف.» ستارگان امان اهل زمین از غرق هستند و اهل بیت من امان امّت از اختلاف می باشند.
و این روایت را حاكم صحیح دانسته و جمعی دیگری از دانشمندان این روایت را از حاکم نقل کرده اند و به صحّت آن نیز حکم کرده اند.
و صبّان در الاسعاف بعد از ذکر این روایت گوید: و به معنی سخن خداوند اشاره می کند که می فرماید: (و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم) (سورة الأنفال، آية ۳۳) «و خدا ایشان را عذاب نمی کند تا هنگامی که تو در میان ایشان باشی» و پیامبر اهل بیت خود را در جایگاه خود برای امان نشانده است؛ چرا که اهل بیت از او هستند و او نیز از ایشان است همچنان که در برخی از طرق این حدیث بدان اشاره شده است.
و حافظ ابن حجر در الصواعق از جمله آيات نازله در باره أهل البيت این سخن خداوند را برشمرده است: (و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم)، «و خدا ایشان را عذاب نمی کند تا هنگامی که تو در میان ایشان باشی» پس گوید: پیامبر صلى الله عليه و (آله و) سلّم به وجود این معنى در أهل بيت خود اشاره کرده است، و ایشان أمان أهل أرض هستند همچنان که آن حضرت صلى الله عليه و (آله و) سلّم أمان برای ایشان بود، و در این مورد روایات زیادی رسیده است.
۵- حديث امان به روايت ابی موسی الاشعری؛ آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
این روایت را حاكم از طريق أبي موسى الأشعري به طور مرفوع نقل کرده است: «النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، و إذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض.» ستارگان امان برای اهل آسمان هستند پس هرگاه ستارگان از میان بروند اهل آسمان از میان می روند و اهل بیت من امان اهل زمین اند پس هرگاه اهل بیت من از میان بروند زمین از میان خواهد رفت.
و نیز حاكم این حدیث را به این لفظ نیز نقل کرده است: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون و أنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، و أهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون.» ستارگان امان اهل آسمان هستند هرگاه ستارگان از میان بروند به اهل آسمان آنی می رسد که از آن ترسانیده شده اند و همانا من امان برای اصحابم هستم تا زمانی که زنده ام و اهل بیت من امان امّتم هستند و هرگاه اهل بیت من از میان بروند به امّت من آنچه از آن ترسانیده شده اند می رسد.
۶- حديث امان به روايت أبی سعید الخدری؛ آن را جماعتی از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
شيخ الإسلام حمويني از طريق أبي سعيد خدري به طور مرفوع نقل کرده است: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء». همانا اهل بیت من امان اهل زمین هستند همچنان که ستارگان امان اهل آسمان اند.
و حافظ ابن حجر در الصواعق هنگام نقل حديث سفينه نقل می کند: برخی گفته اند: احتمال دارد که مراد از اهل بیتی که امان هستند علمای از اهل بیت باشد، زیرا بدانان مردم هدایت می شوند همچنان که به ستارگان هدایت می گردند. همان کسانی که هرگاه از میان بروند به اهل زمین می رسد آنچه که از آن ترسانیده شده اند و این هنگام زمان بیرون آمدن مهدی است چنان که در روایات رسیده است همانا عیسی در پست سر وی نماز می گذارد و او در زمان خود دجّال را می کشد و پس از آن دیگر نشانه های قیامت می رسد تا آنجا که گوید: و این سخن احتمال دارد ولی اظهر در نزد من مراد از ایشان سایر اهل بیت آن حضرت است. پس همانا خدا به خاطر پیامبر  صلى الله عليه و (آله و) سلّم دنیا را آفرید و دوام آن را به دام اهل بیت آن حضرت نهاد چرا که ایشان در برخی از شوون مساوی آن حضرت هستند همچنان که برخی از آنها را از رازی قبلا نقل کردیم و همانا آن حضرت در حق ایشان می گوید: خدایا ایشان از من هستند و من از ایشانم و ایشان پاره های تن آن حضرت اند به واسطه فاطمه مادرشان؛ پس آنان در امان بودن جاینشین وی می باشند.
خلاصه این روایات این است که در هر روزگاری پس از پیامبر صلى الله عليه و (آله و) سلّم تا روز قیامت ناچار از وجود مردی از اهل بیت هستیم و واجب است در امور دین بدو چنگ زد و از او پیروی کرد و هرکه او را نشناسد در احکام شرعی بدو چنگ نمی زند و به ناچار گمراه و هلاک شونده خواهد بود.  پس ایشان بسان قرآن مجید جانشین آن حضرت هستند و آن فرد از اهل بیت امان از هلاک در دین است و او شریک قرآن در هدایت می باشد و سهیم با قرآن در این شأن است و این دو تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند. پس به ناچار او امام در هر زمان است و هرکه او را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.
———————————————————————————————————————-
۱- اشاره به سخن فخر رازی در تفسیرش می باشد.