این دعای شریف از لسان گهربار حضرت رضا علیه السلام قبل از تولد حضرت مهدی علیه السلام در شان ایشان صادر شده است

این دعا را در کتاب شریف مفاتیح الجنان بعد از دعای ندبه می توانید جستجو کنید