امید پاییزی!
در خزان چشم به راه آمدنت هستیم …
شاید از سر “مهر” بیایی و آنگاه بفرموده امام صادق علیه السلام: یاران همچون ابرهای پاییزی گرد شمع وجودت مجتمع شوند و به مقتضای “فاستبقوا الخیرات ” (بر نیکی ها پیشی بگیرید) به سوی آستانت که مصداق “همه خوبی ها” هستی بشتابند و از کنار کعبه قیام شکوهمندت آغاز شود و بهار جاودان از راه برسد …

(رک : حسین پژوهش)