تمنّای باران !
زمستان های غیبت، دلهای منتظران فرش راه شماست …
آب را گم کرده ایم و تشنه کام به این سوی و آن سوی می دویم و جز سراب نصیب نمی گیریم!

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: “ای عمار! خداوند با من عهد فرمود که از نسل حسین، نه امام قرار دهد که نهمین آنها از دیده ها غایب گردد (و سپس ظهور کند) این همان سخن خداست که در قرآن فرمود: (قل أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) (بگو اگر ببينيد كه آب از دسترس شما بیرون شود پس چه كسي براي شما آبي صاف و گوارا برساند؟!) او غيبتي طولاني دارد كه گروهي از اعتقاد به آن حضرت باز مي گردند و جمعي بر آن ثابت مي مانند، چون آخر الزمان شود ظهور مي كند و دنيا را از عدل و داد پر مي كند و براي تأويل قرآن مي جنگد آن چنان كه من بر تنزيل آن جنگيدم ، او همنام من و شبيه ترين مردم به من است. اي عمار بزودي بعد از من فتنه بر پا خواهد شد، هرگاه چنين شد از علي و گروه او پيروي كن …”
بس است هرچه در این قرن ها و سالیان، به سراب ها دلخوش کردیم و نتیجه ای نگرفتیم … چشمه ساران را بجوئیم، باران را تمنّا کنیم …!

(رک : حسین پژوهش)