زندگی با امام!
عرصه زمین و بازه زمان و پهنه زندگی انسان، لحظه ای از وجود حجت خدا خالی نخواهد ماند که اگر جز این شود زمین با اهلش نابود خواهند شد. (لو لا الحجة لساخت الارض بأهلها – اگر حجت نبود زمین اهل خود را فرو می برد)…

_ این روشن ترین شاخص قرائتی از دین است که منطبق بر آیات قرآنی و روایات نبوی است _
پروردگار مهربان، نخواسته است که انسان لحظه ای از موهبت راهبری ربّانی و حجتی الاهی، محروم ماند.
این شد که از آغاز تا انجام تاریخ هماره حجت های الاهی به نصب و تعیین او آمده اند و همراه انسان، هدایتش را عهده دار بوده اند تا نوبت به خاتم رسولان رسید که پس از آن بزرگوار با گشایش باب وصایت و امامت، رهبری الهی ادامه یافت و تا زمین و زمان باقی است ادامه خواهد داشت.
چیست نقش و رسالت و مقام حجج الاهی در روزگاران رهبری شان؟
پاسخ در یک کلمه: مقام “خلیفه الهی” است. آنان جانشین خدایند در مقاماتش: “یا داوود انّا جعلناک خلیفه فی الارض”. (ای داوود همانا ما تو را خلیفه د زمین قرار دادیم) خلیفه هرکس همان کند که او خواهد: بی اذن او کاری نکند و به قدرت او به هر کاری فائق آید.
این است که امامان معصوم به عنوان خلفای الاهی، هرگز غائب از ما نیستند و مرگشان یا غیبت جسمانی شان پیوند خلیفه الهی آنان را قطع نمی کند و ما می توانیم هر لحظه با آنان زندگی کنیم: یعنی با زبان قلب و دلمان با آنان مأنوس شویم و سخن گوئیم و صدایشان بزنیم و حاضر و ناظرشان بدانیم و وجودشان را هماره در کنار خود احساس کنیم و غائبشان ندانیم و براستی خلیفه الله بدانیمشان که به اذن الاهی به هر کاری توانایند.
این نحوه از اعتقاد به حجت الله و خلیفه الله ، ـ که بتوان با او زندگی کرد ـ آن چنان لذتی را در جان مؤمنان می نشاند که با هیچ لذّت دیگری برابر نیست. شما هم می توانید امتحان کنید!
با ولیّ خدا _ خلیفه الله ، حجت الله و صاحب الزمان _ زندگی کنیم و از این زندگی و حیات طیّبه، لذت بریم …

(رک: حسین پژوهش)