ديدار شيخ حرّ عاملى با امام زمان (عليه السلام) در ده سالگى وشفا پيدا كردن از بيمارى توسّط آن حضرت.
مرحوم شيخ حرّ عاملى نگارنده کتاب گرانسک وسائل الشیعة و آثار بسیار دیگری مى گويد:
من وقتى ده ساله بودم مريضى سختى گرفتم به طورى كه فاميل و نزديكان من جمع شدند و گريه مى كردند و آماده شدند براى عزادارى و مطمئن شدند كه من در آن شب مى ميرم.

در حال خواب و بيدارى بودم كه پيامبر و دوازده امام را ديدم پس به آنها سلام كردم و با يكى يكى آنها دست دادم و حضرت امام صادق (عليه السلام) با من صحبتى كرد كه يادم نيست فقط يادم هست كه آن حضرت براى من دعا كرد.
پس سلام كردم بر حضرت صاحب (عليه السلام) و به آن حضرت دست دادم و گريه كردم و گفتم: اى سرور من! مى ترسم كه با اين مريضى بميرم و به آرزويم كه عالم شدن و عمل به دستورات الهى است نرسم.
ايشان فرمود: نترس! چون تو با اين مريضى نمى ميرى بلكه خداوند بلند مرتبه و عالى قدر، تو را شفا مى دهد و عمرى طولانى مى كنى.
در آن وقت ظرفى را كه در دستش بود به دست من داد و وقتى از آن نوشيدم در همان لحظه شفا يافتم و مريضى ام كاملاً از من دور شد و نشستم و فاميل و نزديكانم تعجّب كردند و من چيزى از آنچه ديده بودم نگفتم تا اين كه چند روزى گذشت و بعد ماجرا را گفتم.

(اثبات الهداة؛ شیخ حر عاملی)