و اهتمام به اين دعا در روز هيجدهم و شب نوزدهم ماه رمضان، از ملاحظه دعاهاي وارد شده منقول در «اقبال» به دست مي‏آيد، و خداوند در هر حال ياري کننده است.