در کتاب «نور العيون» از نشانه‏هاي ظهور روايت آمده که:
مردم در آخر الزمان عمامه را ترک مي‏ گويند و به جاي آن کلاه بر سر مي ‏گذارند.
و نيز در روايت آورده که از جمله نشانه ‏هاي ظهور آن است که: مردم به فقدان اولاد خوشحال مي‏شوند و کسي که فرزند ندارد، اظهار خشنودي و شکرگزاري مي ‏نمايد.

اين دو علامت در سال ۱۳۴۶ هجری یعنی در زمان رضا شاه پهلوی) ظاهر گشت،
محمّدتقی موسوی اصفهانی گوید:
من ديدم جمعي از مردم عمامه از سر برداشتند و به جاي آن کلاه بر سر نهادند، شبيه به اهل باطل (= اورپاییان) شدند و بدانان نزديک گشتند. و باز ديدم که مردم به خاطر نداشتن اولاد خوشحالي مي‏ کنند و کسي که پسر ندارد، اظهار خشنودي و شکرگزاري دارد، به خاطر نظام وظيفه اجباري.
به درگاه خداوند تعالي شکايت داريم از غيبت وليّ‏اش و از درگاهش مي ‏خواهيم که فرج آن حضرت را تعجيل فرمايد و ما را از يارانش قرار دهد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ ج ۲)