احمد امین مصری (معاصر) تألیفاتی دارد که از کتب مهم اجتماعی است: “فجرالاسلام”، “ضحی الاسلام”، “ظهر الاسلام| و “یوم الاسلام”.
او بسیار ضد تشیع بود که گویا ناشی از بی اطّلاعی او از این مذهب است. با اینکه با شیعه بسیار دشمنی داشت، اما نسبت به امام صادق (علیه السلام) چنان احترامی قائل است که برای امامان اهل تسنن این قدر احترام قائل نشده است.
او در کتاب “ضحی الاسلام” در مورد مهدویت چنین می نگارد:

عقیده به مهدی، به سبب برخی عوامل سیاسی، دینی و اجتماعی پدید آمده که به نظر من، از شیعه سرچشمه گرفته است (!) و آنها به اختراع(!!) آن را آغاز کردند ….
این سردمداران ماهر، افکار توده ی ساده ی پرشور در راه دین و دعوت اسلامی را به بند کشدند(!!) و از این حوزه ی پاکیزه وارد شده احادیثی در این باره جعل(!!) کرده از پیامبر با سندهای محکم، روایت نمودند؛ و آنها را از راه ها و طریق های گوناگون، نشر دادند؛ پس توده ی مردم، از روی سادگی(!) آنها را راست انگاشتند. (در برابر این بزه) بزرگان شیعه به خاطر مصلحت خود(!) ساکت ماندند. بنی امیّه هم از آن در مورد سفیانی(!!) تقلید کردند و آل عبّاس نیز آن را به سود خویش گرداندند؛ و چنین بود همداستانی زشتی که بر اثر آن خرد مردمان را فاسد گردانیدند … این کار ناروا نتیجه ای ناهنجار در گمراهی عقول امّت و سپردگی آنان نسبت به اوهام داشت.[۱]
این سخنان احمد امین تنها یک شعار است و هیچ سند علمی و شاهد تاریخی ندارد. او بی توجّه به کتاب های فراوان حدیثی اهل سنت به انکار روایات مهدویت برخاسته است؛ در حالی که آن روایات را بیش از ۴۵ تن از اصحاب پیامبر نقل کرده اند و در طول تاریخ بیش از ۳۶ تن از دانشمندان نام آور و حدیث شناسان ماهر اهل سنّت آن روایات را متواتر و صحیح دانسته اند و انکار آنها را چون انکار وجود خدا و انکار نبوّت پیامبر و انکار معاد داسته اند و فقهای چهار مذهب عامه به خروج از اسلام منکر مهدویت حکم کرده اند. برای اطلاع بیشتر در همین مجموعه به مقاله مهدویت در اسلام (در نزد عامه) مراجعه کنید.

________________
[۱] ضحی الاسلام ۳: ۲۴۱ تا ۲۴۴