فضل الله بن روز بهان شافعی:
فضل الله بن روز بهان بن فضل الله امین خنجی شیرازی، شافعی وی از صوفيه بود. مشهور ب “خواجه ملا” که در سال ۹۲۷ ق درگذشته است. وی با علامة حلی (قدس الله سره) در امامت دشمنی زیادی کرده است، ولیكن با آن دشمنی با تشیع قصیده ی غرّایی در پیامبر و خاندان معصوم ایشان سروده در انتهای آن در باره مهدی علیه السلام می گوید:

سلام علی القائم المنتظر * ابی القاسم الغر نور الهدی
سیطلع کالشمس فی غاسق * ینحیه من سیفه المنتضی
تری یملاء الارض من عدله * کما ملئت جور اهل الردی