شاه نعمت الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی
سید نورالدین نعمت‌ الله بن محمد بن کمال‌ الدین یحیی کوه بنانی کرمانی معروف به سید نورالدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ـ ۸۳۲، ۸۳۴)، شاعر عارف ایرانی بود.
شاه نعمت الله از اقطاب و عرفای سده هشتم و نهم هجری است که طریقتی جدید در تصوف ایجاد کرد و پیروان سایر طریقت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. او از جمله شعرای تصوف ایران و قطب دراویش نعمت اللهی است. او در طریقه تصوف موسس سلسله مشهور نعمت‌ اللهی است. وی مدح حضرت امیر الؤمنین و حضرت مهدی گوید:
(۱) تا لوای حیدری بر طارم خضرا زدند * کوس عزش بر فراز عالم اعلا زدند
تا که در خلوت سرای لی مع الله شد مقیم * ساکنان حضرتش زان دم ز او ادنا زدند

جود او مفتاح موجودات کردند آنگهی * قفل حیرت بر دهان نظق هر گویا زدند
سرفرازان در هوای خاک پایش همچو ما * از سر همّت قدم بر تارک دریا زدند
پادشاهان از برای حشمت هر دو جهان * سکّه دولت به نامش بر رخ زرها زدند
لعمه ای از آفتاب ذوالفقارش شد پدید * عارفان تمثیل نورش بر ید و بیضا زدند
مقصد و مقصود عالم اوست و ابن عم او * این ندا روز ازل در گوش هوش ما زدند
نفس خیرالمرسلین است و ولی کردگار * لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذوالفقار
(۲) نور چشم عالمش خوانم علی مرتضا * محرم راز رسول و ابن عم مصطفی
گوهر دریای عرفان بحر علم و کان جود * رهنمای رهروان و پیشوای اتقیا
هادیی کز نسل او مهدی هویدا می شود * شاید ار گویند او را اهل حق نور هدا
از ولای او ولایت یافته هر کو ولی است * رو موالی شو که این است اعتقاد اولیا
دوستدار خاندان باش و محبّ اهل بیت * تابع دین محمد باش از بهر خدا
نیست مؤمن هر که دارد با علی بک مو خلاف * یار مؤمن شو چو ما و تابع آل عبا
از محبّت آفتابی بر دل ما تافته * می نماید نور او آئینه گیتی نما
نفس خیرالمرسلین است و ولی کردگار * لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذوالفقار