گويد ابن أبى حليس: مردى از بستگان حميد نامه ‏اى نوشت و درخواست كرد دعا كند تا فرزندش پسر باشد. پاسخ آمد: دعاى در باب فرزند بايستى پيش از آن كه جنين چهار ماه شود صورت پذيرد و به زودى دخترى براى تو به دنيا مى‏آيد. و چنان شد كه فرموده بود.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۶۱، ۱۸)