ابو علىّ گويد از محمّد بن عثمان عمرىّ شنيدم كه مى‏گفت: توقيعى به خطّى كه مى‏شناختم اين چنين صادر شد: لعنت خدا بر كسى باد كه مرا در مجمع مردم نام برد. ابو علىّ گويد: نامه‏اى نوشتم و پرسيدم كه فرج كى خواهد بود؟ پاسخ آمد: تعيين‏كنندگان وقت دروغ مى‏گويند.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۳۷ ح ۳)