ابن أبى حليس گويد: محمّد بن كشمرد نامه‏اى نوشت و درخواست كرد كه دعا كند فرزندش احمد از امّ ولدش در حلّيت باشد و چنين صادر شد: «راجع به صقرى خداوند آن را براى او حلال گردانيد» و با اين عبارت اعلام فرمود كه كنيه او ابو الصقر است.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص:۲۵۷، ۱۸)