ابن أبى حليس گويد: محمّد بن يزداد نامه‏ اى نوشت و در آن درخواست كرد تا براى پدر و مادرش دعا كند و پاسخى چنين آمد: خداوند تو را و پدر و مادر و خواهر در- گذشته‏ات را كه ملقّب به كلكى بود بيامرزد و او زنى صالح بود كه با جوارى ازدواج كرده بود.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۵۴، ۱۸)