ابو القاسم ابن أبى حليس گويد: هارون بن موسى در باره امورى نامه‏ اى نوشت و با قلم بى ‏مركب نوشت كه براى دو فرزند برادرش كه در زندان بودند، دعا كند. پاسخ نامه او صادر شد و براى آن دو زندانى – به نام- دعا كرده بود.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۵۴، ۱۸)