ايام الله
در آيه پنجم سوره مباركه ابراهيم آمده است: (… و ذکّرهم بأيّامِ الله). از امام محمد باقر علیه السلام روايت است كه ايام الله سه روز است: روز قيام قائم ارواحنا له الفداء، روز رجعت و روز قيامت.[۱] اين حديث به همين تعبير از امام صادق علیه السلام نيز روايت شده است.[۲] و در تفسير على بن ابراهيم قمى نيز آمده كه “أيّام الله ” سه روز است: روز قيام قائم ارواحنا له الفداء، روز مرگ و روز رستاخيز.[۳]

————————————————————————
[۱] ينابيع المودة ۳: ۲۴۲.
[۲] المحجة: ۲۲۵.
[۳] خصال صدوق: ۱۰۸ تفسير صافى ۴: ۲۲۵.