واژه ی دجال در زبان عبری و در آموزه های یهود به معنی “دشمن خدا” است که از ترکیب دو واژه “دج” یعنی دشمن، ضد” و “ال” یعنی خدا، پدید می آید. (در زبان عبری “ال” و “ایل” به معنی خداست، مثل اسرائیل به معنی دوست خدا ست و به تفسیر یهودیان غلبه کننده برخدا می باشد.) داستان دجال در کتاب های مقدس مسیحیان تنها در نامه های یوحنّا وجود دارد و از کسانی که حضرت مسیح و یا «پدر و پسر» را انکار کنند، به عنوان دجال یاد شده است.

به همین جهت در ترجمه انگلیسی کتاب های مقدس مسیحی، واژه آنتی کریست [Anti christ] (= ضد مسیح) که معادل یونانی آن [antichristos] می باشد، به کار رفته است. چنان که در نامه اوّل یوحنّا باب دوم آیه ۱۸ می خوانیم: «ای بچّه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجّال می آید الحال هم دجّالان بسیار ظاهر شده اند و این را می دانم که ساعت آخر است.»
و نیز در همین رساله در آیات ۲۲ و ۲۳ می خوانیم : «دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن (یعنی نجات دهنده بودن) عیسی را انکار کند و آن دجّال است که پدر و پسر را انکار می نماید.»