در پاره اى روايات از احكام جديد و قضاوت هاى داوودی حضرت مهدى و اصلاحاتى كه حضرت انجام مى دهد، به سنت جديد تعبير شده است.[۱]

——————————————————————-
[۱] چشم اندازى به حكومت مهدى؛ نجم الدين طبسى: ۱۴۹.