شاكمونى از كتب مقدس هنديان است و به اعتقاد آنان، وی پيغمبر صاحب كتاب است که بر اهل “خطا و ختن” مبعوث شده است. در آن كتاب، به ظهور آخرين حجت خدا بشارت داده است.[۱]

——————————————————————
[۱] ظهور حضرت مهدى از ديدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان؛ هاشمی شهيدی: ۳۰۲.