فوتوريسم يعنى اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجى غيبى و مصلح بزرگ جهانى.

فوتوریسم از مسايلى است كه در بحث هاى تئولوريك تمام مذاهب و اديان، در باره آن گفت و گو شده است. همه ی اديان در آن مشترك اند، امّا در مصداق آن اختلاف وجود دارد در كتاب “وشن جوک” از كتب هندويان، مصلح جهانى، فرخنده و خجسته است. در كتاب “باسک”، “شاكمونى”، “اداتک”، “جاماسب نامه”، “زندى”، “زبور”، “انجيل” و بالاخره “قرآن كريم” از مصلح جهانى خبر داده شده است.