كذاب مفتر به معناى بسيار دروغگوى افترا زننده است.
اين تعبير در توقيع معروف حضرت به على بن محمد سمرى سفیر چهارم ایشان آمده است.
حضرت در آن توقيع مى فرمايد: … تو در فاصله شش روز مى ميرى كارهاى خود را انجام بده و به هيچ كس وصيت نكن كه پس از تو جانشينت باشد كه غيبت دوم (كبرى) واقع شد و ظهورى نيست، مگر پس از اذن خداوند … به زودى از شيعيان من، كسانى ادّعاى مشاهده و ديدن مرا مى كنند. آگاه باشيد هر كس قبل از خروج سفيانى و صيحه آسمانى ادّعا كند كه مرا ديده است، او كذاب مفتر (دروغگوى افتراء زننده) است. …[۱]

گروهى از بزرگان شيعه بر اين باورند كه در زمان غيبت كبرى، کسی نمی تواند ادّعای ارتباط با امام زمان ارواحنا له الفداء نماید و برابر گفته حضرت، مدّعى چنین مقامی را باید تكذيب كرد. و برابر اين توقيع، مدّعى مشاهده، كذّاب مفتر است و ادّعاى وى قابل پذيرش نيست.

—————————————————————————-
[۱]کمال الدین ۲: ۵۱۶.