متمهدی به كسى گويند كه به دروغ ادَعاى مهدويت و مهدى بودن كند. اين قبيل افراد در طول تاريخ، كم نبوده اند.