در حديثى از امام رضا علیه السلام آمده است كه: پيش از آن كه امر ظهور واقع شود، بايد سفيانى برخيزد، يمانى برخيزد، مروانى برخيزد، شعيب بن صالح برخيزد.[۱]

تعبير مروانى در اين حديث، اشاره به یکی از خاندان بنی مروان است که در این روایت شریف نام شخصی او معیّن نشده است.

——————————————————————————————
[۱] روزگار رهايي ۲: ۹۹۵.