يكى از پيامبران پیرو تورات است كه دركتاب خود در باره بازگشت حضرت عيسى علیه السلام هنگام ظهور خبر داده است.

هوشع کلمه ای عبری است به معنی خداوند کمک کننده است. لفظ هوشع به معنی نجات یا خلاصی می باشد و بنا بر ترتیب تاریخی چهارمین پیغمبران و مدّت شصت سال در کار نبوّت اشتغال داشت. تخمینا از سال ۷۲۰ – ۷۸۰ قبل از مسیح یعنی قسمت اوّل طویل عزّیا که با چهارده سال آخر سلطنت یربعام دوم پادشاه اسرائیل مطابق بود، سلطنت می نمود. (قاموس کتاب مقدس: ۹۳۵)