يوئيل نبى يكى از پيامبران پيرو تورات است كه در كتاب خود، بشارت ظهور حضرت مهدى عليه السلام، نزول حضرت عيسى علیه السلام و محاكمه اسرائيل در آن روز سرنوشت ساز را آورده است.

يوئيل يعني يهّوه خداست وی اوّل زاده سموئیل است و یکی از دوازده نبی اصغر است. در باره وی هیچ اطّلاعی نیست به جز آن چند اشاره ای که در نبوّات مفید و مختصر خود او یافت می شود. مسکنش در مملکت یهودا بود. نقّادین مختلف در باره تاریخ حیات او اختلاف دارند؛ ولی رأی غالب آن است که او یکی از اوّلین انبیای قانوی بود و تقریبا در سال ۷۵۰ قبل از مسیح نبوّت می نمود. (رک: قاموس کتاب مقدس: ۹۶۲-۹۶۳)
از او کتابی به نام کتاب یوئیل نبی باقی مانده است که از کتب عهد عتیق است.