تداوم درخواست معرفت آن حضرت مداومت کردن بر دعايي است که ثقة الاسلام کليني [۱] و شيخ نعماني [۲] و شيخ طوسي به سندهاي خود، از زراره روايت کرده‏ اند که گفت: شنيدم حضرت ابوعبد اللَّه امام صادق ‏عليه السلام مي‏ فرمود: براي آن جوان پيش از قيامش غيبتي خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: مي‏ ترسد – و به شکمش اشاره کرد – سپس فرمود: اي زراره! و او است منتظَر و او است که در ولادتش شک مي ‏کنند، پس بعضي مي‏ گويند: پدرش بدون بازمانده از دنيا رفت و بعضي از آن‏ها مي‏ گويند: در حالي که در شکم مادر بود، پدرش فوت کرد و بعضي مي‏ گويند: دو سال پيش از فوت پدرش متولد شد و اوست منتظر، مگر اين‏که خداوند – عزّ و جلّ – دوست دارد که شيعه را امتحان کند، پس در آن هنگام است که تشکيک و توهم اهلِ باطل آغاز مي ‏شود. اي زراره! اگر آن زمان را درک کردي، اين دعا را بخوان: «اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّکَ، اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ، اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»؛ بار خدايا! تو مرا به خود شناسا کن، که اگر خودت را به من نشناساني، پيغمبرت را نخواهم شناخت، بار خدايا! تو رسولت را به من بشناسان، که اگر رسول خود را به من نشناساني، حجّتت را نخواهم شناخت. پروردگارا! حجّت خودت را به من بشناسان، که اگر حجّتت را به من نشناساني، از دين خود گمراه خواهم شد.

و رئيس المحدّثين شيخ صدوق در کتاب «کمال الدين» آن را به سند خود، از زراره چنين روايت آورده که گفت: شنيدم حضرت ابوعبد اللَّه امام صادق ‏عليه السلام مي ‏فرمود: براي قائم پيش از آن‏که قيام کند، غيبتي خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: مي ‏ترسد – و به شکمش اشاره کرد – سپس فرمود: اي زراره! و اوست انتظار کشيده شده، و اوست آن‏که مردم در ولادتش شک مي‏ کنند، بعضي از مردم خواهند گفت: او در شکم مادر است. و برخي گويند: او غايب است. و بعضي گويند: متولد نشده است. و بعضي مي ‏گويند: دو سال پيش از فوت پدرش متولّد گشت. جز اين نيست که خداي – تبارک و تعالي – مي‏ خواهد شيعيان را بيازمايد، پس در آن هنگام است که باطل ‏جويان به ترديد مي ‏افتند. زراره گويد: عرضه داشتم: فدايت گردم! اگر آن زمان را درک نمودم، چه عملي انجام دهم؟ فرمود: اي زراره! هرگاه آن زمان را درک کني، بر اين دعا مداومت کن: «اَللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَکَ…». [۳]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ ج ۲)
——————————————————————————————————————————-
[۱] اصول کافي، ۳۳۷:۱.
[۲] غيبت نعماني، ۸۶، ان في قائم سنة من الانبياء.
[۳] کمال‏الدين، ۳۴۲:۲.