غیر از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان آن بزرگوار وکلای گوناگونی در سراسر جهان اسلام در عصر غیبت صغری داشتند که از آنان نیز بیّنات زیادی صادر می شد تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام وکالت را دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از شيخ کلينى از على بن محمد بن شاذان نيشابورى که گفت: نزد من از مال ناحيه پانصد درهم الا بيست درهم جمع شد و من خوش نداشتم که آن مبلغ را ناقص روانه نمايم. لهذا از مال خود بيست درهم به آن افزودم و روانه نزد اسدى وکيل ناحيه نمودم و کيفيت زياده را به او ننوشتم. جواب آمد که پانصد درهم که بيست درهم آن از مال خودت بود به ما واصل شد.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)