از كتب مقدسه هنديان است و صاحب آن از اعاظم كفره هند است و به گمان پيروانش، صاحب كتاب آسمانى است. در آن كتاب بشارت ظهور مبارك حضرت مهدى علیه السلام آمده ادست.[۱]

———————————————————
[۱] اديان و مهدويت؛ محمد بهشتى: ۱۶