دکتر اسدالله مبشری  مترجم کتاب  “كشف المحجة لثمره المهجه” در  مقدمه کتاب فانوس برای نوه اش حسين مجتهدى‏، سید بن طاوس را این گونه معرفی می کند :

اينان، دلِ گرفتار تناقص را با فرهنگ پاكيزه بشر آشنا مى‏كنند و آرام مى‏بخشند.
درفش تاج تقوا را بر تارك فرزانگان، سبكبار نشان مى‏دهند و دل صحّتمند را شيفته آن مى‏كنند.
فرزندم، اين مردان گرانمايه، پشتوانه انسانيت و سعادتند. اينان، كوشاى نجات دادن غريقند نه در پى بدر بردن گليم خويش از موج حادثه. سخنان والاى اينان كه ناشى از نهاد پاكيزه و سرچشمه توحيد است، بشر سرگردان در تيه خودپرستى و لذت‏جويى و سوداى زراندوزى و ستمگرى را سبكبار مى‏گرداند.
سيد فرزانه مى‏كوشد مردم را از روى حقيقت با يك ديگر همراز و همدل گرداند و چنان كند كه از روى معرفت خداى را بپرستند و مددكار يك ديگر باشند