صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنی

                                                                                          کی می آیی ای راز زندگی

من ازرایحه خوش ، لذت می­برم

آیا کسی هست که لذت نبرد؟

من به دنبال همدلی ویکرنگی می گردم

کسی هست که نگردد؟

زیبایی طبیعت ، چه زیباست

کسی را می شناسی که زیبایی را زشت بداند

من ازصلح خوشم می آید

آیا کسی را می شناسی به دنبال جنگ باشد

من از دوست خوب ، چیز می آموزم

آیا کسی هست که خوبی را آزار، معنا کند

من آرزوی رفاه وامنیت دارم

آیا کسی هست که رفاه وامنیت را محدودیت بداند

من جهانی پراز صفا را می طلبم

آیا کسی هست در پی ستم باشد

آیا روزی خواهد بود که همه جهان خوبی و همدلی و هم­رنگی  وصلح باشد؟

ای امام زمان اگر بیایی جنگ و بدی نخواهد بود

پس کی می آیی ای راز زندگی ؟

۲۶/۵/۱۳۸۴

 

منبع: دل نوشته بانوی از شعیان منتظر