از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
شيخ طبرسى در کتاب احتجاج روايت کرده از ابي الحسين اسدى که وارد شد بر من توقيعى از شيخ ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى قدس روحه ابتداء بدون سوال به اين مضمون: بسم الله الرحمن الرحيم لعنت خدا و ملائکه بر کسى که بر خود حلال نمايد از مال ما درهمى را. ابوالحسين اسدى گويد: چون اين بديدم در دل من گذشت که اين در حق کسى باشد که از مال ناحيه درهمى را بر خود حلال داند نه آنکه درهمى را از آن به خورد بدون آن که آنرا حلال داند و با خود گفتم که: هر کسى که حرامى را حلال کند چنين باشد. پس چه فضيلتى در اين باب از براى حضرت حجت عليه السلام بر ديگران مي باشد. پس قسم به حق آن کسى که محمد را بشير و نذير مبعوث کرده که ديگر باره در توقيع شريف نظر کردم آن را دیدم که منقلب شده به آنکه در خاطر من گذشت که لعنت خدا و ملائکه و جميع مردم بر کسى که بخورد از مال ما درهمى را بر وجه حرام يعنى بدون اذن ما.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)