از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام عزّت اوليا با ظهور آن حضرت‏ است. در دعاي ندبه مي‏خوانيم: «أَيْنَ مُعِزُّ الأَوْلِياءِ وَ مُذِلُّ الأَعْداءِ؛ کجاست عزيز کننده اوليا و خوار سازنده دشمنان».
و در کمال الدين از حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام مروي است که فرمود: گويي ياران قائم‏ عليه السلام را مي‏بينم که سراسر بين شرق و غرب عالم را پر کرده باشند. همه چيز حتي حيوانات درنده و پرندگان وحشي از آنان اطاعت خواهند کرد، و در هر چيزي رضايت ايشان را مي ‏جويند تا آن‏جا که سرزميني بر سرزمين ديگر فخر مي ‏فروشد و مي ‏گويد: امروز يکي از ياران قائم ‏عليه السلام بر من گذشت. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
—————————————————————————
[۱] کمال الدين ۶۷۳:۲.