سرداب مقدس در شهر سامرّا، و شاهد بر اهتمام به دعا در آن محل مقدّس، ادعيه و زيارات زیادی است که در کتب وارد شده، بسان زیارت آل یس، دعای ندبه، السلام علی الحق الجدید و دعاهای زیاد دیگر.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)