صدقه

صدقه براي سلامتي امام زمان علیه السلام، شما را هم در سايه‌ امام عصر علیه السلام نگه مي‌دارد. صبح، يك قران، ده شاهي، دو قران، هر چقدر كه به شما صدمه نداشته باشد، صدقه بدهید. شب هم صدقه بدهید. خود صدقه دادن، قلب شما را متوجّه به حضرت مي‌كند. همين صدقه دادن، شما را به حضرت مهربان مي‌كند. همين صدقه دادن، يك ارتباط مختصری بين شما و حضرت مي‌آورد. عصر هم كه تكرار شد، تأکید مي‌شود. فردا هم كه تكرار شد، مشدّد مي‌شود. پس‌فردا هم كه تكرار شد، مؤكّد مي‌شود. يك وقت مي‌بينيد پيوند گرفت. يك وقت مي‌بينيد از شجره‌ لاهوتي، شیرهای ولايت در عروق قلوب وجود تو پيدا شد و یک وقت می‌بینید برگ ولایت و میوه ولایت از شجره تلخ تو ظاهر شده است.