شيخ محدث جليل، منتجب الدين على بن عبيداللّه بن حسن بن حسين بن حسن بن حسين برادر صدوق صاحب الربعين معروف در كتاب منتجب كه در ذكر علماى متأخّر از عهد شيخ طوسى است تا عصر خود، فرموده: شيخ ثقه ابوالمظفر و در بعضى نسخ ابو الفرج على بن حسين حمدانى ثقه است و شاخص و محل نظر طايفه اماميه در مذهب بود و او از سفراى امام صاحب الامر عليه السلام است.
شيخ مفيد، ابو عبداللّه محمّد بن محمّد بن نعمان حارثى بغدادى رحمه الله را درك نمود و در مجلس درس سيّد مرتضى و شيخ موفق ابى جعفر طوسى نشست و بر شيخ مفيد قرائت كرد و بر آن دو بزرگوار قرائت ننمود. والد از والد خود از مؤ لفات او مرا خبر داد. يعنى روايات و كتب او را به اين طريق اجازه دارم كه روايت نمايم و نقل كنم از آنهاست: كتاب الفقيه، كتاب السنه، كتاب الزاهد فى الاخبار، كتاب المنهاج، كتاب الفرايض و ظاهر آن است كه مراد او از نشستن شيخ مذكور در مجلس درس سيّد و شيخ، نيابت كردن او بود از ايشان در تدريس و تعليم، نه استفاده چنانچه از كلام اخير معلوم مى شود. واللّه العالم

(محدث نوری؛ نجم ثاقب؛ فصل هفتم؛ حکایت ۳۵)