شيخ محدث جليل، منتجب الدين على بن عبيداللّه بن حسن بن حسين بن حسن بن حسين برادر صدوق صاحب الربعين معروف در كتاب منتجب كه در ذكر علماى متأخّر از عهد شيخ طوسى است تا عصر خود، فرموده: ثائر باللّه ابن مهد بن ثائر باللّه حسنى جيلى، زيدى بود و امامت زيديه را مدّعى شد و در گيلان خروج كرد. آنگاه مستبصر شد و مذهب اماميه را اختيار نمود و براى اوست روايت احاديث و مدعى بود كه او حضرت صاحب الامر عليه السلام را مشاهده كرده و از آن جناب روايت مى كرد.

(محدث نوری؛ نجم ثاقب؛ فصل هفتم؛ حکایت ۳۴)