پس از تجديد هر نعمت و زوال هر محنت باید برای امام زمان دعا کرد زيرا که امام عصر عليه السلام واسطه تمام نعمت‏ها است، و به برکت او هر محنت و رنج از ما دور مي‏ گرددو از اينجا است که صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد عليهم السلام را نيز هنگام تجديد نعمت‏ ها ترجيح مي‏ دهيم، زيرا که آن‏ها اولياي نعمت‏ها هستند، چنان‏که در زيارت جامعه و روايات مستفيضه بلکه متواتره آمده است.

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)