…۶۲۲ نشستی فوق العاده بود!
از مدّت ها پیش، موضوع و متن سخنرانی ها و برنامه های دقیق آن چند روز، مشخّص و اعلام شده بود.
گفتم: من پیشوایی را می شناسم که از چهارده قرن پیش، متن او|لین سخنرانی او را به جهانیان اعلام کرده اند.
تعداد یاران ویژه اش را مشخّص کرده اند. محلّ دقیق ایراد سخنان و دعوت عمومی اش تعیین شده است.
جایگاه پیمان بستن با او را نشان داده اند.

مقصد نخستین سفر او را گفته اند. از اوّلین مبارزه او و نام دشمن سر سخت و رزم گاهش خبر داده اند.
پایتخت جهانی اش را مشخّص کرده اند و حتّی پیمان نامه ی او با یارانش را … (روزگار رهایی؛ کامل سلیمان؛ ۱: بخش ۱۲)
گفت: او کیست؟!
گفتم: او همان آرزوی بزرگ جهانی است که تمنّایش همواره در دل خداپرستان بوده است. (دعای ندبه ؛ مفاتیح الجنان ؛ شیخ عباس قمی)
او «مهدی آل محمّد» علیهم السلام است.
او کسی است که «سلطنتش، از سلطنت سلیمان بزرگتر و پادشاهی اش از پادشاهی او وسیع تر است.» (روزگار رهایی؛ کامل سلیمان؛ ۱: ۴۹۶؛ ح ۶۲۲)

(به نقل از: به زیر پای طلوع؛ حورا طباطبایی قمی؛ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۰۴۵-۵-۷)