فريد وجدی از ادبای معاصر مصر بود و هنر وی در جمعی آوری مطالب مختلف و نگارش آن تحت عنوان دائرة المعارف بوده است. نويسنده‌ بزرگ‌ و اديب‌ توانا مصری، عباس‌ محمود عقّاد (سال‌ ۱۸۸۹م‌. / ۱۳۰۶ق‌. – ۱۹۶۴م‌. / ۱۸۸۳ق‌.) در نشريه‌ «الدستور» به‌ مسئوليت‌ محمّد فريد وجدي‌ به‌ تدوين‌ مقالات‌ در آن‌ می پرداخت‌ تا آن‌كه‌ اين‌ نشريه‌ متوقّف‌ شد.

فرید وجدی در کتاب “دائرة المعارق القرن العشرین” ج ۱۰ ، ص ۴۸۰ و ۴۸۱ می نگارد:
آنچه آوردیم، احادیثی بود که درباره ی مهدی منتظر رسیده است؛ و بر صاحبان بینش، چون بدان ها بنگرند، دشوار نباشد که پیامبر را، از گفتن آنها منزّه بشمارند؛ زیرا که در آن اخبار، به قدری گزاف و اشتباه تاریخی(!!) و زیاده گویی و بی خبری از کار مردم(!) و دوری از سنّت های شناخته ی پروردگار(!!) دیده می شود که خواننده را در نظر نخست آگاه می سازد که روایاتی مجعول و دروغین(!!) هستند که مردمان گمراه سیه دل یا پیرو مدّعیان خلافت در سرمینهای عربی(!) یا مغربی(!!) (شمال آفریقا) به عمد آنها را ساخته و پرداخته اند … .
همانا بسیاری(!) از پیشوایان مسلمانان(!) احادیث مهدی را ضعیف شمرده نگاه و اعتنا بدانها را جایز ندانسته اند(!!) و ما بدین خاطر مجموعه ی آنها را یادآور شدیم که در معرض دید پژوهندگان باشد و برخی گزافه گویان نتوانند به وسیله ی آنها مردم را گمراه (!!) سازند.
این سخنان فرید وجدی گواه عدم اطلاع وی از فرهنگ عمیق اسلامی است و عباراتش نشانگر عدم دید و اشراف او به فرهنگ گفتاری پیامبر خدا و بزرگان دین است. اینگونه عبارت پردازی در واقع اتّهام زدن به تمام دانشمندان و اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ می باشد که عمر خویش را در کاوش در فرهنگ گفتاری پیامبر خدا صرف کرده اند و با نوشتن کتاب های علم الحدیث سره از ناسره ی اینگونه گفتارها را معین نموده اند. نویسنده دانسته و یا نادانسته برچسب نادانی را بر جامعه ی نویسندگان مسلمان و صحابه و یاران پیامبر خدا زده است. گویا او نمی داند که روایات مهدویت از زبان پیامبر خدا توسط بیش از ۴۵ تن از اصحاب آن حضرت نقل شده است و در طول تاریخ بیش از ۳۶ تن از دانشمندان نام آور و حدیث شناسان ماهر اهل سنّت قرن به قرن آن روایات را متواتر و صحیح دانسته اند و انکار آنها را چون انکار وجود خدا و انکار نبوّت پیامبر و انکار معاد داسته اند و فقهای چهار مذهب عامه (شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی) به خروج از اسلام منکر مهدویت حکم کرده اند. برای اطّلاع بیشتر در همین مجموعه به مقاله مهدویت در اسلام (در نزد عامه) بنگرید.