صورت حضرت:
در روايات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است: سيمايى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است.[۱] پيشانى باز و نورانى، بينى كشيده و باريك دارد. [۲] چهره ای چون دينار گرد و گلگون است.[۳] ديدگانش سرمه كشيده، محاسن مباركش پر مو و برگونه راست او خالى جذاب است.[۴]

قد حضرت:
در وصف قد و قامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آمده است: راست قامت است، اما نه دراز قد.[۵] قد مباركش مانند شاخه درخت بان كه سروقدان را به آن تشبيه مى كنند و يا چوب ريحان است.[۶]

اندام حضرت علیه السلام:
ابو بصير می گويد به امام صادق علیه السلام گفتم: از پدر شما شنيده ام که امام زمان ارواحنا له الفداء سينه اى گشاده و كتف هايى باز و عريض دارد.
حضرت فرمود: ای ابامحمد! پدرم زره پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را پوشيد، ولى برايش بلند بود، به طورى كه بر زمين مى رسيد. من نيز آن را پوشيدم، ولى بر قامتم بلند بود، ولى آن زره بر قامت حضرت قائم علیه السلام چنان مناسب و اندازه است كه بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندازه بود و قسمت پايين آن زره كوتاه است، به طورى كه هر بيننده گمان می كند، اطراف آن را گره زده اند.[۷]
ريّان بن صلت می گويد: به امام رضا علیه السلام عرض كردم: آيا شما صاحب امر هستيد؟
فرمود: من امام و صاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى كه زمين را از عدل و داد پر می كند. حضرت قائم كسى است كه وقتى ظهور می كند، در سنّ پیران است، ولى به نظر جوان مى آید. اندامى قوى و تنومند دارد به طورى كه اگر دست را به سوى بزرگترين درخت دراز كند، آن را از ريشه بيرون مى آورد و اگر ميان كوه ها فریاد برآورد، صخره ها را مى شكند و از جا كنده مى شود.[۸]
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنى اسرائيل سخت و ستبر است. [۹]
در ديگر روايات آمده است: راست قامت است ولى نه دراز قد، چهار شانه است ولى نه کوتاه قد، خلقت او معتدل است. شكمى چاق، ران هايى پر گوشت و اندامى متناسب دارد.[۱۰]

ابروهاى حضرت:
در روايات در وصف ابروهاى حضرت مهدى علیه السلام چنين آمده است:
ابروهايش به طرف صورتش فرو هشته است.[۱۱] ابروهايى كشيده دارد.[۱۲] ابروانى به هم رسيده دارد.[۱۳]

پيشانى حضرت:
روايات ، نشانى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء را چنين توصيف كرده است:
پيشانى باز و درخشان.

چشمان حضرت:
در وصف چشمان حضرت آمده است:
ديدگانى مشكى و سرمه كشيده دارد.[۱۴] و از شب زنده دارى فرو رفته است.[۱۵]

رنگ چهره حضرت:
در روايات رنگ چهره حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنين آمده است:
رنگش عربى گندم گون است.[۱۶] هاله اى از نور او را احاطه كرده است.[۱۷] صورتى نقره فام و چهره اى گلگون دارد. [۱۸]

گونه حضرت:
در روايات آمده است كه بر گونه راست حضرت قائم ارواحنا له الفداء خالى جذاب وجود دارد[۱۹] مانند دانه مشك كه بر قطعه عنبر سائيده باشند.[۲۰]

محاسن حضرت:
در روايات آمده است: محاسن ريش مباركش پر مو و مشكى است. [۲۱]

دندان حضرت:
در روايات درباره دندان هاى حضرت چنين آمده است:
دندان هايش چون شانه ظریف، منظم و جدا از هم است.[۲۲] دندان هايى شفاف دارد.[۲۳] دندان هاى ثنايايش براق و از هم جداست.[۲۴]

علامت پشت:
در پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علامتى بود كه آن را ختم نبوت گويند.
حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نيز علامتى در پشت دارد مانند علامت پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم كه برخى از آن به ختم وصايت تعبير كرده اند.[۲۵]

شنوءة:
منطقه اى است در يمن كه قبيله “ازد” به آن ها منسوب است. مردان اين منطقه در زيبائى ضرب المثل هستند. [۲۶]
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در حديثى سيماى درخشان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء را هنگام ظهور چنين توصيف مى فرمايد: گويى مردى است از شنوءة و بر دوش او دو عبا از قطوان است.[۲۷]

شمايل حضرت:
صفات و مشخصات حضرت مهدى ارواحنا له الفداء كه در احاديث و روايات آمده بسيار است.
مرحوم مجلسى در كتاب غیبت شيخ طوسى از امام باقر علیه السلام نقل مى كند كه امير المؤمنين علیه السلام در منبر فرمود:
مردى از دودمان من، در آخر الزمان ظهور مى كند كه رنگش سفيد مايل به سرخى و شكمش عریض، ران هايش پهن، استخوان شانه هايش درشت و در پشت وى دو خال است: يكى به رنگ پوست بدنش و ديگرى شبيه خال پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. دو نام دارد: يكى مخفى و ديگرى ظاهر، نامى كه مخفى است احمد و نامى كه ظاهر است محمد مى باشد.[۲۸]
روزى اميرالمؤمنين علیه السلام نگاهى به امام حسين علیه السلام كرد و فرمود: اين پسر من آقاست، چنان كه پيغمبر نيز او را آقا ناميد، خداوند از دودمان او مردى همنام پيغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورد كه در خوى و سيرت مانند خود آن حضرت است. پيشانى اش باز، بينى اش كشيده، ميان برآمده، شكمش فربه، ران هايش پر گوشت و در ران راستش خالى است و ميان دندان هاى ثنايايش بازست… .[۲۹]
در كتاب “فصول المهمَه” آمده است: مهدى موعود جوانى متوسط القامه، نيكورو و خوش موى است موى سرش بر روى دوش هايش ريخته است. بينى اش باريك و پیشانى اش باز است … .[۳۰]
از جمله خصايص حضرت آن است كه گذشت زمان باعث پيرى او نمى شود، لذا وقتى ظهور مى كند با آن كه سنّ مبارك او سال ها از هزار گذشته، به صورت مردى چهل ساله ظاهر می شود.[۳۱]
به هر حال اوصافى و خصوصياتى كه براى آن حضرت بيان شده، مشخصاتى است كه جز بر آن شخصِ خاص امام دوازدهم، يگانه فرزند امام حسن عسكرى علیه السلام بر احدى قابل انطباق نيست، لذا بطلان دعاوى مدعيان مهدويت با توجه به اين نشانه ها آشكار است.

————————————————————
[۱] بحار الانوار ۵۰: ۷۸ و منتخب الاثر: ۱۸۵.
[۲] كشف الغمة ۳: ۲۵۹ و بحار الانوار ۵۱: ۸۰ و ۹۰.
[۳] بحار الانوار ۵۱: ۷۷ و الزام الناصب: ۱۳۹.
[۴] کشف الغمة ۳: ۲۶۰.
[۵] الزام الناصب: ۱۳۸.
[۶] روزگار رهایی ۱: ۱۶۹.
[۷] بحار الانوار ۵۲: ۳۱۹ و اثبات الهداة ۳: ۴۴۰ و ۵۲۰.
[۸] کمال الدین ۲: ۴۸، اعلام الوری: ۴۰۷ ، کشف الغمة ۳: ۳۱۴.
[۹] الملاحم؛ ابن طاووس: ۱۴۲.
[۱۰] روزگار رهایی ۱: ۱۲۱.
[۱۱] الزام الناصب: ۱۳۸.
[۱۲] همان: ۱۳۸.
[۱۳] همان: ۱۳۸.
[۱۴] كشف الغمة ۳: ۲۶۰ و۲۷۶ و منتخب الاثر: ۱۶۶ و بحار الانوار ۵۲: ۵۱.
[۱۵] الزام الناصب: ۳۸۱۰.
[۱۶] منتخب الاثر: ۱۸۵ و بحار الانوار ۵۰: ۷۸.
[۱۷] کشف الغمة ۳: ۲۵۹ و۲۶۹ و منتخب الاثر: ۱۴۷.
[۱۸] منتخب الاثر: ۱۵۷ و بحار الانوار ۵۱: ۳۵.
[۱۹] كشف الغمة ۳: ۲۶۰، منتخب الاثر: ۱۶۶ و ينابيع المودة ۳: ۳۵.
[۲۰] الزام الناصب: ۱۳۸ و الامام المهدى: ۳۳۷.
[۲۱] كشف الغمة ۳: ۲۶۰ و ۲۷۶ و منتخب الاثر: ۱۶۶ و بحارالانوار ۵۱: ۳۶.
[۲۲] بحار الانوار ۵۱: ۷۷ و کشف الغمة ۳: ۲۶۰ و ۲۷۷.
[۲۳] غيبة نعمانى: ۱۴۱ و منتخب الاثر: ۱۵۰.
[۲۴] منتخب الاثر: ۱۶۵.
[۲۵] نجم الثاقب؛ باب سوم.
[۲۶] روزگار رهایی ۱: ۱۲۲.
[۲۷] بحار الانوار ۵۲: ۸۰ و الاختصاص؛ شیخ مفيد: ۲۰۸.
[۲۸] بحار الانوار ۵۱: باب ۴؛ حديث ۴.
[۲۹] همان: حديث ۱۹.
[۳۰] سیماى آفتاب؛ حبيب الله طاهری: ۵۵.
[۳۱] منتخب الاثر: ۲۸۴.