شاه نعمت الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی
سید نورالدین نعمت‌ الله بن محمد بن کمال‌ الدین یحیی کوه بنانی کرمانی معروف به سید نورالدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ـ ۸۳۲، ۸۳۴)، شاعر عارف ایرانی بود.
شاه نعمت الله از اقطاب و عرفای سده هشتم و نهم هجری است که طریقتی جدید در تصوف ایجاد کرد و پیروان سایر طریقت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. او از جمله شعرای تصوف ایران و قطب دراویش نعمت اللهی است. او در طریقه تصوف موسس سلسله مشهور نعمت‌ اللهی است. وی در ولای علی بن ابی طالب و فرزندان معصوم ایشان گوید:
دم به دم از ولای مرتضی باید زدن * دست دل در دامن آل عبا باید زدن

نقش حبّ خاندان بر لوح جان باید نگاشت * مهر مهر حیدری بر دل چو ما باید زدن
دم مزن با هر که او بیگانه باشد از علی * ور نفس خواهی زدن با آشنا باید زدن
رو به روی دوستان مرتضی باید نهاد * مدّعی را تیغ غیر بر قفا باید زدن
لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذوالفقار * این سخن را از سر صدق و صفا باید زدن
در دو عالم چارده معصوم را باید گزید * پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن
پیشوایی بایدت جستن ز اولاد رسول * پس قدم مردانه در راه خدا باید زدن
از حسن اوصاف ذات کبریا باید شنید * خیمهء خلق حسن بر کبریا باید زدن
گر بلایی آید از عشق شهید کربلا * عاشقانه آن بلا را مرحبا باید زدن
عابد و باقر چون صادق صادق از قول حق اند * دم به مهر موسی از عین رضا باید زدن
با تقی و با نقی و عسکری یکرنگ باش * تیغ کین بر خصم مهدی بی ریا باید زدن
هر درختی کو ندارد میوهء حبّ علی * اصل و فرعش چون قلم سر تا به پا باید زدن
دوستان خاندان را دوست باید داشت دوست * بعد از آن دم از وفای مصطفی باید زدن
سرخی روی موالی سکهء نام علی است * برزخ دنیا و دین چون پادشاه باید زدن
بی ولای آن ولی لاف از ولایت می زنی! * لاف را باید بدانی کز کجا باید زدن
ما لوایی از ولای آن امام افراشتیم * طبل در زیر گلیم، آخر چرا باید زدن؟
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت * خیمه در دارالسلام اولیا باید زدن
از زبان نعمت الله منقبت باید شنید * بر کف نعلین سیّد بوسه ها باید زدن