ابن أبى حليس گويد: ديگر بار دينارهايى كه متعلّق به جمعى از مؤمنين بود فرستادم و مردى كه به او محمّد بن سعيد مى‏گفتند چند دينار داد و من متعمّدا آن را به اسم پدرش فرستادم چون از دين خدا بهره‏اى نداشت وصول آن با اين عنوان صادر شد نام او محمّد است.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص:۲۵۶، ۱۸)